Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1406

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun yrittäjän eläkelain (1272/2006) perusteella:

1 § (10.11.2016/953)

Eläkkeen hakeminen

Mom. 1

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

2 § (10.11.2016/953)

Päätöksen allekirjoittaminen

Mom. 1

Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

3 §

Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 15 päivänä. Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä varten Eläketurvakeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kalenterikuukauden 20 päivään mennessä.

Mom. 2

Valtion osuuden ennakko maksetaan Eläketurvakeskukselle kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että ennakkoerä on Eläketurvakeskuksen käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus on palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan joulukuun kolmantena pankkipäivänä.

Mom. 3

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden lokakuun 20 päivänä yrittäjän eläkelain 140 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Tätä varten Eläketurvakeskuksen on toimitettava ministeriölle lopullista määrää koskeva selvitys vahvistamista edeltävän syyskuun 30 päivään mennessä.

Mom. 4

Jos Eläketurvakeskukselle maksetun valtion osuuden ennakon määrä on suurempi kuin samalle kalenterivuodelle vahvistettu valtion osuuden lopullinen määrä, Eläketurvakeskus maksaa niiden erotuksen valtiolle viimeistään lopullisen määrän vahvistamista seuraavan joulukuun kolmantena pankkipäivänä. Jos maksetun ennakon määrä on pienempi kuin valtion osuudeksi vahvistettu lopullinen määrä, erotus maksetaan Eläketurvakeskukselle lopullisen määrän vahvistamista seuraavan joulukuun ensimmäisenä pankkipäivänä. Valtion osuuden ennakon ja samalle kalenterivuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus voidaan yhdistää kuluvan vuoden joulukuulle vahvistetun valtion osuuden ennakon kanssa. (12.9.2019/987)

4 §

Ajanjaksojen laskeminen

Mom. 1

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30 päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä.

5 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Mom. 2

Asetuksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 eläkelaitosten vastuunjakoon ja valtion osuuteen.

Mom. 3

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.11.2016/953:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.


12.9.2019/987:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2019.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20061406/%3Asection/20210923