Merimieseläkelaki 213 §

213 § (Ku:19.12.2008/913)

Muutoksenhaku Vakuutusvalvontaviraston päätökseen
Mom. 1

Vakuutusvalvontaviraston päätökseen, joka on annettu 212 §:n nojalla, saa hakea muutosta valittamalla siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain (78/1999) 6 §:ssä säädetään.

Mom. 2

Vakuutusvalvontaviraston päätös, joka on annettu 212 §:n 1 momentin nojalla, voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.