Merimieseläkelaki 207 §

207 § (Mu:20.7.2012/445)

Vakavaraisuuden järjestäminen
Mom. 1

Eläkekassan toimintapääoma ja muut eläkekassan vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuutetun edut turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuottojen ja kulujen todennäköinen vaihtelu ja arvioitavissa olevat muut epävarmuustekijät.