Merimieseläkelaki 148 §

148 §

Eläkevakuutusmaksun vanhentuminen
Mom. 1

Eläkekassan on määrättävä tähän lakiin perustuva eläkevakuutusmaksu viiden vuoden kuluessa 142 §:n 2 momentin mukaisesta eläkevakuutusmaksun eräpäivästä lukien.

Mom. 2

Jos työntekijälle lisätään hänen selvityksensä perusteella 81 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla tai muulla perusteella takautuvasti yli viisi vuotta vanhoja eläkkeeseen oikeuttavia työansioita, eläkekassan on määrättävä näiden työansioiden perusteella eläkevakuutusmaksu kymmenen vuoden kuluessa 142 §:n 2 momentin mukaisesta eläkevakuutusmaksun eräpäivästä lukien.(Mu:30.12.2008/1103)

(7.12.2007/1168)