Merimieseläkelaki 109 §

109 §

Eläkkeen maksaminen
Mom. 1

Eläke maksetaan eläkkeensaajalle, jollei tässä luvussa muuta säädetä.

(Mu:30.12.2008/1103)
Mom. 2

Eläke maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille. Jos kalenterikuukauden viimeinen päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, eläke maksetaan sitä edeltävänä arkipäivänä.