Työntekijän eläkelaki 184 §

184 §(Mu:22.12.2011/1427)

Päätös kustannusten jakamisesta
Mom. 1

Eläketurvakeskus antaa yksityisten alojen eläkelaitoksille päätöksen 183 §:ssä tarkoitettujen kustannusten jakamisesta. Päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 9 luvussa säädetään.