Työntekijän eläkelaki 159 §

159 § (7.12.2007/1164)

Työeläkevakuutusmaksun ulosottokelpoisuus

Mom. 1

Eläkelaitoksen tämän lain perusteella määräämä työeläkevakuutusmaksu ja 163 §:ssä sekä 186 §:n 5 momentissa tarkoitettu korotettu työeläkevakuutusmaksu saadaan viivästyskorkoineen ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään.(Mu:7.11.2014/882)