Työntekijän eläkelaki 159 §

159 §

(Mu:7.12.2007/1164)

Työeläkevakuutusmaksun ulosottokelpoisuus
Mom. 1

Eläkelaitoksen tämän lain perusteella määräämä työeläkevakuutusmaksu ja 163 §:ssä sekä 186 §:n 5 momentissa tarkoitettu korotettu työeläkevakuutusmaksu saadaan viivästyskorkoineen ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään.