Työntekijän eläkelaki 145 §

145 § (Ku: 17.4.2020/252) 

Työsuhteen alkamis- ja päättymisaikaa koskevan tiedon korjaaminen

Mom. 1

Rekisterinpitäjän velvollisuudesta virheellisen tiedon oikaisemiseen on voimassa, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.