Työntekijän eläkelaki 123 §

123 §   (Mu:21.12.2016/1247)

Eläkkeen maksamisjärjestys

Mom. 1

Jos eläke on maksettava muulle kuin eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun lain perusteella, ja kahdella tai useammalla viranomaisella, kunnalla, laitoksella tai toimielimellä taikka muulla taholla on oikeus siihen, eläke maksetaan seuraavassa järjestyksessä:

1) sairausvakuutusrahastolle 118 §:n mukaan; (22.12.2006/1274)

2) eläkelaitokselle yrittäjän eläkelain 120 §:n 1 momentin mukaan tai maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maatalousyrittäjän eläkelain 28 §:n mukaan maksamattomina vakuutusmaksuina; (22.12.2006/1274)

3) eläkelaitokselle aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintänä 126 §:n mukaan; (22.12.2006/1274)

4) työnantajalle tai sairauskassalle 117 §:n mukaan; (22.12.2006/1274)

5) työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle 120 §:n 4 momentin mukaan; (22.12.2006/1274)

6) Kansaneläkelaitokselle 120 §:n 1 tai 2 momentin mukaan; (22.12.2006/1274)

7) sosiaalihuoltolain mukaiselle toimielimelle 119 §:n 1 momentin mukaan; (22.12.2006/1274)

8) kunnalle tai kuntayhtymälle 119 §:n 2 momentin mukaan; (22.12.2006/1274)

9) Kansaneläkelaitokselle 120 §:n 5 momentin mukaan; (22.12.2006/1274)

10 kohta on kumottu L:lla 29.1.2016/69, joka tulee voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

10) Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkolain (585/1986) 9 §:n mukaan;

11) EU- tai ETA-maan laitokselle eläkkeen aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 72 artiklan 2 kohdan mukaan; (14.5.2010/354)

12) ulosottoviranomaiselle ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 2 §:n mukaan; (30.12.2008/1097)

13) EU- tai ETA-maan laitokselle muun etuuden kuin eläkkeen aiheeton maksu EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksen 72 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan; (14.5.2010/354)

14) sosiaaliturvasopimusten mukaisille sosiaaliturvasopimusmaiden laitokselle eläkkeen ja muun etuuden aiheeton maksu sosiaaliturvasopimuksen määräysten mukaan; sekä

15) sosiaalihuoltolain mukaiselle toimielimelle 122 §:n mukaan.