Työntekijän eläkelaki 101 §

Eläkkeen hakeminen ja päätökset

 

 

101 §

Eläkehakemus

Mom. 1

Eläkettä on haettava eläkelaitokselta Eläketurvakeskuksen sitä varten vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkeasian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Li:7.11.2014/882)

Mom. 2

Tarkemmat säännökset eläkkeen hakemiseen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella.