Työntekijän eläkelaki 92 §

92 § (Mu:22.12.2011/1427)

Eläkkeestä vähennettävät etuudet

Mom. 1

Tämän lain mukaisesta eläkkestä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijsiasta etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus. Ensisijaisia etuuksia ovat:

1) tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke;

2) liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke;

3) tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmnetyskorvaus;

4) liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kunotutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvauys;

5) sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko; ja

6) sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Mom. 2

Jos työntekijällä on oikeus 1 momentissa mainittuun etuuteen, tämän lain mukaisena eläkkeenä maksetaan kaikkien työeläkkeiden yhteismäärän ja 1 momentissa mainitun etuuden erotuksesta yhtä suuri osa kuin tämän lain mukainen eläke on kaikista työeläkkkeistä.

Mom. 3

Jos tämän lain mukaiseen eläkkeeseen tai ensisijaisen etuuteen on lisätty kertakorotus, ensisijaista etuutta vähennettäessä eläke tai ensisijainen etuus otetaan huomioon kertakorotettuna.(29.10.2010/909)