Työntekijän eläkelaki 69 §

69 § (14.8.2009/627)(Ku:29.1.2016/69)

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen aikana

Mom. 1

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdyn osa-aikatyön ansioista sekä osa-aikatyön aikaisilta palkattomilta ajoilta saatujen 74 §:ssä tarkoitettujen etuuksien perusteena olevista tuloista karttuu eläkettä 64 ja 65 §:n mukaisesti.