Työntekijän eläkelaki 18 §

18 §(Mu:29.1.2016/69)

Osa-aikaeläkkeen alkaminen

Mom. 1

Osa-aikaeläke alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta lukien, jona työntekijä täyttää 16 §:ssä säädetyt edellytykset, kuitenkin aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Osa-aikaeläkettä ei kuitenkaan myönnetä takautuvasti.