Työntekijän eläkelaki 9 §

9 §

(Mu:29.10.2010/909)
Urheilijan vakuuttaminen
Mom. 1

Tätä lakia ei sovelleta urheilemiseen. Urheilemista koskevasta eläketurvasta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (575/2000) .