Työntekijän eläkelaki 3 §

3 § (22.12.2006/1274)

Työeläkelait
Mom. 1

Työeläkelakeja ovat yksityisten ja julkisten alojen työeläkelait. Yksityisten alojen työeläkelakeja ovat tämän lain lisäksi:

1) merimieseläkelaki (1290/2006)

2) yrittäjän eläkelaki (1272/2006) ; ja

3) maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) .

Mom. 2

Julkisten alojen työeläkelakeja ovat (Mu:30.12.2008/1097)

1) kunnallinen eläkelaki (549/2003) ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki (550/2003) ;

2) valtion eläkelaki (1295/2006) ja laki valtion eläkelain voimaanpanosta (1296/2006) ;

3) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (298/1966) ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki (258/1970) ; (Mu:30.12.2008/1097)

4) ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006) ;

(7.12.2007/1164)

5) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 13 §:ään perustuvat eläkesäännökset;

6) Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla annettu eläkesääntö; ja

7) eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu maakuntalaki (ÅFS 4/1997)(Mu:30.12.2008/1097).