Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki 1 §

1 §

Mom. 1

Tätä lakia sovelletaan työsuhteeseen, jossa työntekijä sen vuoden jälkeen, jona hän on täyttänyt 13 vuotta, toimii: (11.11.1988/924)

1) muusikkona;

2) näyttelijänä, tanssijana tai muuna esiintyvänä taiteilijana taikka ohjaajana, dramaturgina, koreografina, pukusuunnittelijana tai lavastajana;

3) sanoma- tai aikakauslehden toimittajana tai toimituksellisena avustajana taikka muun painomenetelmällä aikaansaadun teoksen valmistajana;

4) radio- tai televisio-ohjelman toimittajana tai kuuluttajana taikka taiteellisena avustajana;

5) kielenkääntäjänä, tulkkina tai oppaana; taikka

6) valokuvan tai elokuvan valmistukseen osallistuvana kuvaajana, leikkaajana tai taiteellisena avustajana.

Mom. 2

Lain soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että 1 momentissa tarkoitetussa työsuhteessa luovan taiteellisen tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva ja että työsuhde on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmän ajan.

Mom. 3

Tämä laki ei koske merimieseläkelain (72/56) alaista työsuhdetta eikä yrittäjien eläkelain (468/69) piiriin kuuluvaa toimintaa. (Mu:20.12.1996/1171)

Mom. 4

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko tätä lakia sovellettava tiettyyn henkilöön, ratkaisee asian työn teettäjän tai suorittajan taikka eläkelaitoksen hakemuksesta eläketurvakeskus.

Mainosvalokuvaamolle alle vuoden pituiseksi tarkoitetussa työsuhteessa työskennellyt valokuvamalli kuului TaEL:n piiriin. VAKO 1.11.1988 (ETK sov. 11312)