Maatalousyrittäjien eläkelaki 19d §

19 d § (26.11.2004/1028)

Mom. 1

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus kerätä ja tallettaa 2 ja 3 momentissa mainitut tiedot tilakäyntirekisteriin 16 a §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Tilakäyntirekisteriin sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) , jollei tässä laissa toisin säädetä. Tilakäyntirekisterin henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii maatalousyrittäjien eläkelaitos. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella ei ole oikeutta kerätä ja tallettaa tilakäyntirekisteriin henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Mom. 2

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saamista koskevien säännösten estämättä työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitetuilta työterveyshuollon palvelujen tuottajilta 16 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tehtävien hoitamista varten seuraavat tiedot:

1) maatalousyrittäjän nimi ja henkilötunnus;

2) maatilan tuotantosuunta;

3) liittymispäivä työterveyshuoltoon;

4) tieto suunnitellun tilakäynnin ajankohdasta ja tilakäynnille osallistujista;

5) tieto tilakäynnin toteutumisesta ja tilakäynnille osallistujista.

Mom. 3

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus 16 a §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitun tehtävän hoitamiseksi saada työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitetuilta työterveyshuollon palvelujen tuottajilta tieto tilakäynnillä havaituista keskeisistä työolojen terveysvaaroista ja toimenpide-ehdotuksista sekä niiden toteuttamisesta, jos maatalousyrittäjä, jonka tiedoista on kysymys, on antanut edellä mainittuun tietojen luovuttamiseen suostumuksensa. Edellä mainittuja tietoja voidaan maatalousyrittäjän suostumuksella käyttää myös selvitettäessä maatalousyrittäjän tämän lain mukaista ammatillista kuntoutusta koskevaa asiaa.

Mom. 4

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus saada 2 ja 3 momentissa mainitut tiedot maksutta. Tietojen luovuttamista varten työterveyshuollon palvelujen tuottajille voidaan avata tekninen käyttöyhteys maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa olevaan tilakäyntirekisteriin.