Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 12 §

12 §

Indeksit ( indeksisidonnaisuus )
(14.10.1994/879; Mu:27.6.2003/635)
Mom. 1

Kun eläkkeiden perusteena olevia palkkoja muutetaan työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on 5 §:ssä, 5 d §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä säädetyt palkkojen ja eläkkeiden markkamääräiset rajamäärät vastaavasti muutettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö päättää.