Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 9a §

9 a §

(19.11.1993/980; Mu 1.10.2004/887)
Mom. 1

Mitä työntekijäin eläkelain 13 a §:n 2 ja 3 momentissa ja 13 b §:n 4 momentissa säädetään sanotun lain mukaista toimintaa harjoittavasta eläkelaitoksesta, sovelletaan vastaavasti 2 §:ssä tarkoitettuihin eläkelaitoksiin.