Työntekijäin eläkelaki 17h §

17 h §

(9.8.2002/646; Mu:19.12.2003/1169)
Mom. 1

Joka luovuttaa 17 f ja 17 g §:n nojalla tiedot eteenpäin, on vastuussa siitä, että luovutettavien tietojen si-sältö vastaa tietoja, jotka tietojen luovuttaja sai niiden antajalta.

Mom. 2

Ennen kuin tietoja luovutetaan 17 f §:n nojalla eteenpäin, tietojen luovuttajan on varmistettava, että tieto-jen saajalla on lain mukaan oikeus saada luovutettavat tiedot siltä, joka on antanut tiedot tietojen luovutta-jalle.