Työntekijäin eläkelaki 10a §

10 a §

Työsuhdetietojen sitovuus
(10.12.1990/1068)
Mom. 1

Eläkelaitoksen on työntekijän vaatimuksesta selvitettävä hänen eläkeoikeuteensa vaikuttavien työsuhdetietojen oikeellisuus ja annettava päätös eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta ja eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Työntekijän on tarvittaessa esitettävä vaatimuksensa perusteista sellainen selvitys kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, kun otetaan huomioon myös eläkelaitoksen mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos vaatimus koskee sellaista työsuhdetta, jonka päättymisestä on kulunut yli viisi vuotta, työntekijän tulee esittää vaatimuksensa tueksi riittävä selvitys. (20.12.1996/1167)

Mom. 2

Jos työsuhdeselvittely koskee eläketurvakeskuksen 1 §:n 7 momentin nojalla ratkaistavaa asiaa, 1 momentissa tarkoitetun päätöksen antaa eläketurvakeskus. (21.12.2000/1230)

Mom. 3

Asianomaisen työntekijän tai työnantajan hakemuksesta on eläkelaitoksen annettava päätös siitä, onko työsuhteeseen sovellettava 2 §:n 5 tai 6 momenttia ja myönteisessä tapauksessa vahvistettava näin päättyneestä työsuhteesta muodostuva vastainen eläkeoikeus. (22.2.2002/147; Mu:1.10.2004/885)

Mom. 4

Kumottu L:lla 27.8.1999/861

ELK/05.05.1998/692/98
ELK/21.04.1992/2144/91
VakO/19.06.1995/8674/94
VakO/09.12.1993/2549/93
VakO/15.11.1993/2026/93
Mitä tässä pykälässä säädetään, on soveltuvin osin voimassa LEL:iä ja TaEL:ia sovellettaessa, jollei sanotuista laeista muuta johdu. Kts. LEL:n 13 a § ja TaEL:n 11 §.