Työntekijäin eläkelaki 4m §

4 m §

Kuntoutus ( kuntoutuskustannusten korvaaminen )
(27.3.1991/612; Mu:28.2.2003/188)
Mom. 1

Työntekijälle voidaan maksaa korvaus kuntoutuksen aiheuttamista välttämättömistä ja tarpeellisista kustannuksista.

Mitä tässä pykälässä säädetään, on soveltuvin osin voimassa LEL:iä, TaEL:ia, MYEL:iä ja YEL:iä sovellettaessa, jollei sanotuista laeista muuta johdu. Kts. LEL:n 13 a §, TaEL:n 11 §, MYEL:n 19 § ja YEL:n 17 §.