Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 6 §

6 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1412/2006).

Mom. 3

Kertasuoritukseen, jonka ajankohta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.