Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 6 §

6 §

Kahden vuoden tarkasteluaika perhe-eläkeasiassa

Mom. 1

Perhe-eläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän työansioita on määrältään eniten vakuutettu edunjättäjän kuolemaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona edunjättäjällä on ennen kuolinvuottaan viimeksi ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mom. 2

Mitä 1 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.