Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 5 §

5 §

Kahden vuoden tarkasteluaika työuraeläkettä koskevassa asiassa

Mom. 1

Työuraeläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään vakuutettu eniten työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän viiden vuoden tarkasteluaikaan sisältyvän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana.

Mom. 2

Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mom. 3

Työuraeläkeasiassa yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen määrittelemiseen sovelletaan 3 §:n 2–4 momenttia. Tällöin työuraeläkehakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi kalenterivuotta työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

Mom. 4

Mitä 1–3 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa. Tällöin työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettu tarkasteluaika rinnastetaan julkisten alojen eläkelain 88 §:ssä säädettyyn tarkasteluaikaan.