Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 4 §

4 §

Kahden vuoden tarkasteluaika kuntoutusasiassa

Mom. 1

Kuntoutusasiassa yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos määräytyy siten kuin työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:ssä sekä edellä 3 §:ssä säädetään yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

Mom. 2

Ratkaistaessa, onko Keva julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos kuntoutusasiassa, sovelletaan 1 momenttia siten, että työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettu tarkasteluaika rinnastetaan julkisten alojen eläkelain 88 §:ssä säädettyyn tarkasteluaikaan.