Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 2 §

2 §

Kahden vuoden tarkasteluaika osittaista varhennettua vanhuuseläkettä koskevassa asiassa

Mom. 1

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä koskevassa asiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu eläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana.

Mom. 2

Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mom. 3

Mitä 2 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.