Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 1 §

1 §

Kahden vuoden tarkasteluaika ja toimivaltainen eläkelaitos vanhuuseläkettä koskevassa asiassa

Mom. 1

Vanhuuseläkettä koskevassa asiassa työntekijän eläkelain (395/2006) 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu eläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen vanhuuseläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mom. 2

Jos vanhuuseläkkeen hakija saa osa-aikaeläkettä samanaikaisesti työntekijän eläkelain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen työeläkelain ja julkisten alojen eläkelain (81/2016) perusteella, vanhuuseläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksava eläkelaitos, josta myönnettävä vanhuuseläke alkaa aikaisemmin. Jos vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen työeläkelain ja julkisten alojen eläkelain perusteella, toimivaltainen eläkelaitos on Keva.

Mom. 3

Mitä 1 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.