Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena (kumoutunut) 6 §

6 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan kunnallisista eläkkeistä annettu valtiovarainministeriön asetus (15/2009).

Mom. 3

Tätä asetusta sovelletaan eläkehakemukseen, joka tulee vireille 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Jos työntekijällä ei ole jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita vuoden 2004 jälkeen, tämän asetuksen sijasta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.