Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena (kumoutunut) 5 §

5 §

Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena perhe-eläkeasiassa

Mom. 1

Perhe-eläkeasiassa kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, kun edunjättäjällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvia työansioita määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien mukaisia työansioita yhteensä kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona edunjättäjällä on ennen kuolinvuottaan viimeksi ollut jonkin edellä tässä pykälässä tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.