Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 8 §

8 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Mom. 2

Asetuksella kumotaan toimivaltaisesta eläkelaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (1405/2006).

Mom. 3

Tätä asetusta sovelletaan eläkehakemukseen, joka tulee vireille 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Jos työntekijällä ei ole työeläkelakien mukaisia vakuutettuja työansioita 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, tämän asetuksen sijasta sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Mom. 4

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.