Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu) 5 §

5 §

Toimivaltainen eläkelaitos kuntoutusasiassa

Mom. 1

Kuntoutusasiassa toimivaltainen eläkelaitos määräytyy siten kuin työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:ssä sekä edellä 2 §:ssä säädetään toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.