Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Merimieseläkelaki 103 §

103 §

Eläkehakemus

Mom. 1

Eläkettä on haettava eläkekassalta Eläketurvakeskuksen sitä varten vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkeasian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Mom. 2

Jos työntekijällä on oikeus 25 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkekassa antaa työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä 36 §:n perusteella ennakkopäätöksen työeläkekuntoutuksesta ilman kuntoutushakemusta. (7.11.2014/885)

Mom. 3

Hautausavustusta on haettava eläkekassalta kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.(Ku:20.3.2015/296)

Mom. 4

Tarkemmat säännökset eläkkeen ja hautausavustuksen hakemiseen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella.(Mu:20.3.2015/296)