Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Maatalousyrittäjän eläkelaki 86 §

86 §

Eläkehakemus

Mom. 1

Eläkettä on haettava eläkelaitokselta Eläketurvakeskuksen sitä varten vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkeasian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. (Mu:30.12.2019/1470)

Mom. 2

Jos maatalousyrittäjällä on oikeus 42 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä 50 §:n tai työuraeläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä 59 j §:n perusteella ennakkopäätöksen työeläkekuntoutuksesta ilman kuntoutushakemusta. (29.1.2016/75)

Mom. 3

Tarkemmat säännökset eläkkeen hakemiseen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella. (Mu:30.12.2019/1470)