Yrittäjän eläkelaki 66 §

66 § (14.8.2009/630) (Ku:29.1.2016/72)

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen aikana

Mom. 1

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdyn osa-aikatyön ansioista sekä osa-aikatyön aikaisilta palkattomilta ajoilta saatujen 68 §:ssä tarkoitettujen etuuksien perusteena olevista tuloista karttuu eläkettä 61 ja 62 §:n mukaisesti.