Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Hallintolainkäyttölaki (kumottu) 25 §

25 §

Valituskirjelmän liitteet

Mom. 1

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Mom. 2

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin 21 §:ssä säädetään.