Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Työntekijäin eläkelaki 11 §

11 §

Eläketurvan järjestäminen ( vapaaehtoiset lisäedut ) Hautausavustus Vapaaehtoinen vakuuttaminen
Mom. 1

Jos työnantaja järjestää työntekijälle eläketurvan vapaaehtoisesti 1 c §:n 3 momentin nojalla ( vapaaehtoinen peruseläkevakuutus ) taikka järjestää muutoin paremman eläketurvan kuin 4–9 §:ssä säädetään, tai sisällyttää eläketurvaan hautausavustuksen tai muun sellaisen edun suorittamisen, jota ei edellytetä vähimmäisehdoissa, ( vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus ), on hänellä oikeus niillä ehdoilla, jotka asianomainen ministeriö määrää, saattaa tällainen eläkejärjestelmänsä tämän lain alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuksessa, minkä jälkeen lisäeläkevakuutukseen noudatetaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä.

(28.11.1997/1057) Mitä tässä momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa TaEL:ia sovellettaessa, jollei sanotusta laista muuta johdu. Kts. TaEL:n 11.
Mom. 2

Jos työnantaja on 1 momentin mukaisesti järjestänyt työntekijöilleen tämän lain vähimmäisehtoja paremman eläketurvan, vanhuuseläkkeen määrää muutetaan eläkkeen alkamisajasta riippuen laskemalla määrä vakuutusmatemaattisia periaatteita noudattaen siten kuin sosiaali- ja terveysministeriömäärää.

(27.6.2003/634) Mitä tässä momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa TaEL:ia, MYEL:iä ja YEL:iä sovellettaessa, jollei sanotuista laeista muuta johdu. Kts. TaEL:n 11 §, MYEL:n 19 § ja YEL:n 17 §.
Mom. 3

Jos työehto- tai muulla sopimuksella ei ole muunlaisesta eläkekustannusten jaosta sovittu tai työntekijät eivät ole asetuksella säädettävin tavoin toimeenpannulla äänestyksellä hyväksyneet muunlaista jakoa, saadaan työntekijöiltä periä yhteensä enintään puolet siitä eläkevakuutuksen maksusta, millä tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja vastaava vakuutusmaksu 1 momentissa tarkoitettujen lisäetujen johdosta nousee. Työntekijällä on tällöin, jos hänen työsuhteensa päättyy taikka vakuutus lisäetujen osalta lakkaa ennen eläkeoikeuden alkamista, oikeus sen lisäksi, mitä tämän lain mukaisten vähimmäisetujen säilyttämisestä säädetään, sanottujen lisäetujen osalta syntynyttä rahasto-osuutta vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen.

(27.6.2003/634)
Mom. 4

Työnantajalla on oikeus pidättää työntekijänsä palkasta tältä 3 momentin mukaan perittävä vakuutusmaksu. Työnantaja on eläkelaitokselle vastuussa pidättämistään määristä.

(13.6.1986/459)
Mom. 5

Edellä 1 momentissa tarkoitettua uutta eläkejärjestelmää, työnantajan 1 c §:n 3 momentin nojalla työntekijälle järjestämää vapaaehtoista peruseläkevakuutusta lukuun ottamatta, ei 31 päivän joulukuuta 2000 jälkeen voida saattaa tämän lain alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuksessa, eikä eläketurvakeskuksessa rekisteröitynä olevaan eläkejärjestelmään voida liittää uutta työntekijää mainitun päivän jälkeen.

(30.6.2000/654)
Mom. 6

6 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/634 .

Mom. 7

Uutena eläkejärjestelmänä ei pidetä sulautumisen, jakautumisen tai liikkeen luovutuksen vuoksi 1 momentin mukaisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluville työntekijöille järjestettyä entisen tasoista lisäeläketurvaa. Sama koskee osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:n mukaisen konsernin piirissä työnantajalta toiselle siirtyneelle, 1 momentin mukaisesti rekisteröidyn eläkejärjestelmän piiriin kuuluneelle työntekijälle järjestettyä vastaavantasoista eläketurvaa.

(30.6.2000/654)
Mom. 8

Tämän lain 1 §:n säännöksistä poiketen työntekijälle järjestetty vähimmäisetujen saamisen ehtoja koskeva parannus lakkaa 31 päivänä joulukuuta 2004. Mainittuun ajankohtaan mennessä karttuneesta, sanotun lisäedun sisältäneestä etuudesta muodostetaan 65 vuoden ikää vastaava maksuvapaa vakuutus siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.

(27.6.2003/634)
Mom. 9

9 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/634 .

Mom. 10

Uutena eläkejärjestelynä ei myöskään pidetä lisäeläkevakuutuskannan siirtoa eläkelaitoksesta toiseen.

(30.6.2000/654)
Mom. 11

Tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetusta lisäeläkevakuutuksesta annetaan eläketurvakeskuksen vahvistamissa rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartassa.

(30.6.2000/654)

Ks. myös STMp työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa 18.6.1986/500 .

Ks. myös STMp TEL:n 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista 30.12.1966/745 (muutokset 733/68 , 520/71 , 943/72 , 700/79 ja 504/90 ).