Työntekijäin eläkelaki 8 §

8 §

Yhteensovitus
Mom. 1
Yhteensovitus ( ensisijaiset eläkkeet )

Tämän lain mukainen eläke yhteensovitetaan vähentämällä eläkkeestä seuraavat etuudet:

1) tapaturmavakuutuslain (608/1948) säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke;

2) liikennevakuutuslain (279/1959) nojalla myönnetty omaan vammaan perustuvaa jatkuva korvaus;

3) tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus;

4) liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus;

5) sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko; ja

6) sotilastapaturmalain (1211/1990) nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

(27.6.2003/634)
Mom. 2

Jos työntekijälle myönnetään vanhuuseläke 5 a §:n 1 momentin mukaisesti 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen, yhteensovitus toimitetaan vastaten 68 vuoden ikää.

(27.6.2003/634)
Mom. 3

Jos työntekijällä on oikeus 1 momentin 1–6 kohdassa mainittuun etuuteen, tämän lain mukaisena eläkkeenä maksetaan kaikkien jäljempänä 4 momentissa tarkoitettujen peruseläkkeiden yhteismäärän ja 1–6 kohdassa mainitun etuuden erotuksesta yhtä suuri osa kuin tämän lain mukainen eläke onkaikista peruseläkkeistä.

(27.6.2003/634)
Mom. 4
Yhteensovitus ( peruseläkkeet )

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja peruseläkkeitä ovat seuraavat työ- ja virkasuhteisiin sekä yrittäjätoimintaan perustuvat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet:

(27.6.2003/634)

1) tämän lain vähimmäisehtojen mukainen eläke;

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla myönnetty eläke;

3) kunnallisessa eläkelaissa tai kunnallisen eläkelain voimaanpanolaissa (550/2003) säädetyn peruseläketurvan mukainen eläke;

(19.12.2003/1169)

4) valtion eläkelain (280/66) mukainen eläke, laskettuna siten kuin saman lain 10 §:n 1 momentissa on säädetty;

5) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla myönnetty eläke peruseläketurvan mukaisena;

6) kohta on kumottu L:lla 23.12.1987/1108.

7) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 §:n nojalla myönnetty eläke peruseläketurvan mukaisena;

(19.12.2003/1169)

8) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) nojalla myönnetty 4 kohdassa mainittua eläkettä vastaava eläke;

9) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain (521/69) nojalla myönnetty 4 kohdassa mainittua eläkettä vastaava eläke;

(28.6.1993/571)

10) maatalousyrittäjien eläkelain vähimmäisehtojen mukainen eläke, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaisen eläkkeen perusmäärä, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaisen luopumistuen perusmäärä sekä peruseläkkeisiin yhteensovituksessa rinnastettava maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisen luopumiskorvauksen perusmäärä;

(16.12.1994/1294)

11) yrittäjien eläkelain vähimmäisehtojen mukainen eläke;

12) merimieseläkelain (72/56) mukainen eläke; ja

13) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukainen eläke.

(18.12.1998/1040)
Mom. 5

5 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/634 .

Mom. 6
Yhteensovitus ( SOLITA-korvausten vaikutus )

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, eläkkeitä yhteensovitettaessa ei oteta huomioon tapaturmavakuutuslakiin (608/ 1948) , liikennevakuutuslakiin (279/1959) sotilasvammalakiin (404/1948) tai sotilastapaturmalakiin (1211/1990) perustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä on saanut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen eläketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapahtumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa korvausta eikä tällaiseen korvaukseen perustuvaa perhe-eläkettä. Uutena eläketapahtumana ei tällöin pidetä työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläkkeeksi, osaeläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista työttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. Niin ikään ei oteta eläkkeitä yhteen sovitettaessa huomioon sellaista sotilasvammalain mukaista korvausta, joka perustuu vuosien 1939–1945 sodissa saatuun vammaan.

(1.10.2004/885)
Mom. 7

7 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/634 .

Mom. 8

8 momentti on kumottu L:lla 27.6.2003/634 .

Mom. 9
Yhteensovitus ( peruseläkkeet )

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, mitä on pidettävä tämän lain mukaisena peruseläkkeenä ja sitä vastaavana perhe-eläkkeenä.

(18.6.1971/500)
Mom. 10
Yhteensovitus ( vieraasta valtiosta maksettava etuus )

Yhteensovituksessa otetaan huomioon myös 1 momentissa tarkoitettua etuutta vastaava vieraasta valtiosta maksettava etuus. Jos työntekijän eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika kahden tai useamman valtion eläkelainsäädännön mukaan, tulevan ajan päällekkäisyys estetään ottamalla huomioon 4 momentissa tarkoitettua etuutta vastaava vieraan valtion etuus tulevan ajan osalta silloin, kun on kysymys Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 tai Suomen solmimien sosiaaliturvasopimusten alaisesta etuudesta.

(27.6.2003/634)
Mitä tässä pykälässä säädetään, on soveltuvin osin voimassa LEL:iä, TaEL:ia, MYEL:iä ja YEL:iä sovellettaessa, jollei sanotuista laeista muuta johdu. Kts. LEL:n 13 a §, TaEL:n 11 §, MYEL:n 19 § ja YEL:n 17 §.