Säädöspalvelun käyttöehdot

Yleistä

Säädöspalvelu on Eläketurvakeskuksen omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Säädöspalvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy ja Eläketurvakeskus. Palveluntuottajilla tarkoitetaan jäljempänä sekä Eläketurvakeskusta että Editaa.

Eläketurvakeskuksen Säädöspalvelussa sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen näkyminen riippuu vastaanottajan selaimen asetuksista.

Juridinen neuvonta ja tekstien sisällöllinen tulkinta eivät kuulu palvelun piiriin.

Ruotsinkielinen palvelu ei vastaa suomenkielistä palvelua.

Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii seuraavilla selaimilla:

  • IE 9 tai uudempi
  • Firefox 10 tai uudempi
  • Safari 5 tai uudempi
  • Opera 11 tai uudempi
  • Chrome 11 tai uudempi

Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja evästeiden hyväksyttynä. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Käyttäjän tietoturvan ja palvelun yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Osa Säädöspalvelun sisällöstä on tekijänoikeudesta vapaata (tekijänoikeuslaki 404/1961 9 §).

Säädöspalvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Säädöspalvelu, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Palveluntuottajilla on kuitenkin yksinomainen oikeus määrätä Säädöspalvelun sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Säädöspalvelun tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Editan tuottamia suojattua aineistoa sisältäviä tietokantoja ovat ajantasainen kotimainen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö ja säädösmuutosten hakemisto. Ajantasaisen lainsäädännön tietokannan sisältämistä tekstidokumenteista suurin osa on toimitettuja koosteita, joissa alkuperäisiin säädöksiin on Editan toimesta sisällytetty kaikki säädöksiin tehdyt muutokset sekä esimerkiksi muutettujen säännösten voimaantuloon liittyvät toimittajan huomautukset ja kaikkien muutossäädösten voimaantulosäännökset. Editalla on yksinomainen oikeus määrätä näiden koosteiden koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Mainituista tietokannoista kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella saadospalvelupalauteetk@etk.fi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Palveluntuottajien vastuu

Palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Eläketurvakeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Eläketurvakeskus ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Eläketurvakeskus voi koska tahansa myös lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Saavutettavuus

Tätä verkkosivustoa koskevat 23.9.2020 alkaen saavutettavuusvaatimukset. Vaatimukset määrittää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Sivuston saavutettavuuden tilanne on kartoitettu. Tarvittavat muutokset pyritään tekemään määräaikaan mennessä. Mahdollisista puutteista ja niiden korjausaikataulusta kerrotaan saavutettavuusselosteessa viimeistään 23.9.2020.

Vastaava toimittaja

Vastaava toimittaja on Maijaliisa Takanen.

Evästekäytännöt